SOKOAKO LANGILEAK GREBAN!!!!

2016-05-23  

2016 urteko derrigorrezko negoziazioak abiatu dira Hendaiako SOKOA lantegian, bainan askotan gertatu bezala, langileen ordezkariak (LAB nagusi da lantegian) eta zuzendaritza ez dira ados ematen. Ondorioz, langilen parte batek lan uzteak antolatu ditu. Protesta honen bidez, langileek bereziki zuzendaritzaren faltsukeria salatu nahi dute, zuzendaritzaren bi lengoiaiak: alde batetik egoera txarra da langileak duinki emendatzeko, bestetik egoera ona da ala ere akziodunen dibidendoak emendatzeko...

irudia

Hona langileek plazaratu ageria:

Les Négociations Annuelles Obligatoires 2016

 

Situation économique favorable

 

Alors que la situation économique de SOKOA est manifestement très favorable, la direction nous propose une augmentation salariale en baisse par rapport à 2015. Il faut savoir que l'objectif de 2016 est d'augmenter d'un million d'euros le Chiffre d'Affaire réalisé en 2015 pour atteindre les 38 millions d'euros et que nous avons débuté l'année très fortement puisque nous avons, sur les 4 premiers mois de 2016, plus de 1,4 millions d'euros d'avance par rapport à la même période de 2015. Pour atteindre cet objectif, un effort supplémentaire considérable est demandé à tous les salarié-e-s avec notamment un nombre de semaines à horaires élargies en production jamais atteint jusqu’à présent et avec toutes les conséquences sur les conditions de travail que cela suppose (fatigue accumulée, moins de temps pour être avec sa famille…). S’agissant des salaires, il est important de souligner que les plus bas salaires sont passés de SMIC +14,7% en 2015 à SMIC + 11,5 % en 2016 avec une baisse de plus de 3 points.

Proposition de la direction

 

La direction propose une augmentation des salaires de 0,8% avec un plancher de 20 € alors que l'augmentation de la valeur du dividende proposé est de 20%. Nous voudrions souligner que l'augmentation de salaire proposée représente la moitié de l'augmentation accordée en 2015 alors que les chiffres économiques sont bien meilleurs.

 

Il faut savoir que tous les salariés ne bénéficient pas de la distribution de dividende puisqu' environ 10% des salariés ne sont pas actionnaires. De plus, la direction omet de dire qu’il existe de très grandes disparités concernant le nombre d’actions détenues et que cela nous conduit à un partage très inégal des dividendes*.

 

*Sur 802 actionnaires au total, 30 (3,7% ) détiennent plus de 27% des actions. Alors que 639 actionnaires (79,70% ) détiennent au total 19,20%.

 

Le double langage de la direction

La direction justifie une proposition d’augmentation salariale dérisoire,en soutenant que les charges du personnel sont beaucoup trop importantes .De plus elle affirme que « la masse salariale flirte toujours avec la zone danger de 80% de la Valeur Ajoutée » et paradoxalement au même moment elle se vante d'une bonne situation économique de l’entreprise en proposant une augmentation de dividende de 20% par rapport à 2015. Ce double langage est insupportable.

 

Le non respect des lois

En mars 2016, SOKOA SA a été condamnée en première instance au Tribunal des Prud'hommes de Bayonne pour, entre autres, le non respect du Code du Travail et de la Convention Collective.

 

Embauches

L'entreprise communique sur le nombre important d'embauches récentes. Cependant ces embauches ne servent qu'à remplacer les salariés qui quittent SOKOA. Et malgré cela l'entreprise reste en sous-effectif, pour preuve les semaines en horaires élargis (42h30) qui se succèdent et le nombre d'intérimaires « à l'année »qui ne diminue pas.

 

L’Assemblée Générale des salarié-e-s propose, pour sa part, une augmentation de 47 € plancher afin de maintenir le salaire minimum SOKOA appliqué après l’accord de 2015, soit un salaire minimum à SMIC + 14,7 %.

 

 

Il nous semble, pour finir, que l'attachement et l'implication de l'ensemble des salarié-e-s étant indispensable pour la bonne marche de l'entreprise, la reconnaissance au travail passe aussi par des augmentations salariales conséquentes.

                                                        

  2016ko urteko derrigorrezko negoziazioak

 

 

Sokoa enpresak duen egoera ekonomikoa ona dela jakin arren, zuzendaritzak 2015ean baino soldata emendatze apalagoak proposatu digu. Jakin behar da aurten Xifren araberako helburuak milioi batez emendatzea nahi dela 2015. urtearekin konparatuz : 38 milioitako helburua betetzeko asmoz abiatu garelarik jada urteko lehen lau hilabeteetan 1,4 milioitako aitzinamendua izan dugu. Helburu hau lortzeko langileoi indar handi bat egitea suposatzen digu eta hala eskatzen zaigu, horretarako inoiz ezagutu gabeko ordu zabalak etengabe eginez, gure osasunarentzat dakartzan ondorioak jakinekoak direlarik ( nekeak, eritasun profesionalak etabar...). Soldatei dagokienez azpimarratu nahi dugu soldatarik apalenak SMIC+%14,7tik 2015ean SMIC+%11,5era pasatu garela 2016. urtean. Hau da 3 puntu gutxiago.

 

Zuzendaritzaren proposamena

 

Zuzendaritzak %0,8ko emendatzea proposatu du 20€ko oinarriarekin, dibidendoaren balioa %20an emendatzea proposatu duenean. Azpimarratu nahi dugu proposatu zaigun emendatzea 2015ean proposaturiko emendatzearen erdia dela ; eta hori ekonomikoki askoz hobeto gaudelarik.

Jakin behar da dibidendoen banaketa ez dela langile guztientzat izanen, langileen %10 inguru ez delako akzionista. Gainera, zuzendaritzak ahaztu egiten du esatea gero eta ezberdintasun handiagoak daudela akzionisten artean, horrek dibidendoen banaketa oso desberdina egitea dakarrenean*.

 

*802 akzionisten artean guztira 30 akzionistek (%3,7) akzioen %27 dute. 639 akzionistek (%79,70), aldiz, %19,20 dutelarik.

 

Zuzendaritzaren bi lengoaiak

 

Zuzendaritzak soldata emendatze barregarri bat justifikatzen du esanez karga pertsonalak oso garrantzitsuak direla. Bestalde, baieztatzen du « masa salariala Gainbalioaren araberako %80 arrisku zonan dagoela » , baina ondotik paradoxikoki harro dio enpresaren egoera ekonomikoa ona dela eta 2015ean baino %20ko emendatzea proposatzen du dibidendoetan. Eta lengoaia hori jasanezina egiten zaigu.

 

Legeen errespetu eza

 

Jakin behar da, bestalde ere, 2016ko martxoan SOKOA SA Baionako Prud'hommetako epaitegian kondenatua izan dela, besteak beste, Lan Kodea eta Konbenio Kolektiboa ez errespetatzeagatik.

 

Langileen kontratazioa

 

Enpresak duela gutxi egindako langileen kontratazioaz mintzo zaigu. Baina urterako egindako kontratazio hauek Sokoa utzi duten langileen hutsunea betetzeko baino ez dira eta hala ere langileen beharretan da egiten ditugun ordu zabalek (42h30) eta interimerrek frogatzen diguten bezala.

 

Langileen Biltzar Nagusiak, bestalde, 47€tan oinarritutako emendatzea proposatzen du, 2015ean aplikatutako akordioaren arabera soldata txikienak mantentzeko asmoz : SMIC+%14ko soldata minimoa.

 

Bukatzeko, gure ustez, iruditzen zaigu, langileen inplikazioa behar-beharrezkoa dela enpresaren ibilmoldearentzat eta lanarekiko errekonozimendua ere soldata emendatze kontsekuente baten bidez egiten ahal dela.

 

Iruzkinak egiteko aukera desgaituta dago

LAB NOR DA

QUI EST LAB

Vivre et se loger au Pays ! Espekulazioari ez!

Ekintza Sozialeko Komunitatea sortzeko topaketak

Lan harremanak eta negoziazio kolektiboaren esparrua Ipar Euskal Herrian